Farma-Med
Farma-Med

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 2

Data publikacji: 04.12.2018

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostosowanie systemów informatycznych (oprogramowania) realizatora programu pilotażowego do wymogów realizacji pilotażu POZ PLUS "FARMA-MED" Kujawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ PLUS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu grantowego o numerze POWR.05.02.00-00-0039/17-00 zawartej w dniu 28 listopada 2017 r., pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia;

W załączeniu przesyłamy ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ 2018 które należy złożyć do dnia : 12.12.2018 r do godz. 09:00, liczy się data wpływu oferty.